Безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Безвъзмездна финансова помощ с подкрепата на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“


СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

 

На 29.09.2020 г.

е сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”,

между „Томов Про” ЕООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“

във връзка с изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-24049-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта и подкрепата по процедурата се изразява в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Срок на договора: 3 месеца (29.09.2020 г. – 29.12.2020 г.)

Място на изпълнение: град  Шумен.

Стойността на проекта възлиза на: 4 600.00 лева, от които:

БФП:  4 600.00 лева – 100 % (финансирана от Европейския Съюз: 3 910.00 лева – 85 % и от Национално финансиране: 690.00 лева – 15 %)